Notater


Match 151 til 200 fra 1,823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Næste»

   Notater   Knyttet til 
151 1645. Mandtal over Hovedskatten.
Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645

Kiødmager gade.

1. Elsse Olluf Olsens, Bodild Ollufsdaater, Hans Oelssen, Magdalene Olufsd, Peder Gundessen, Olluf Laurdzen, Johan Nielssdaater, Anne Søfrensdaater och Giertrud Pedersdaater 2 rdl. 1 ort.
2. Niels Laurdzen brøger med sin høstru, Bodild Nielsdaater, Peder, Jens och Karen Rassmusdaater, Peder N. 1 1/2 rdl. 1 ort.
3. Jens Lowman brøger, Thideman Adzersen, Børge Anderssen och Kiersten Nielsd. 1 rdl.
4. Anne Hans Mortenssens, Karen Hansdaater, Jenss Hanssen, Thomas Pedersen, Elsse Christensdaater och Anne Madzdaater 1 1/2 rdl.
5. Hans Boyssen, K. M.
6. Peder Søfrenssen, Maren Peder Søfrensis, Peder Pedersen, Sidze Pedersdaater, Elsse Pederssdaater och Birgite Michelsdaater 1 1/2 rdl.
7. Claus Rafn byfoegit, K. M.
8. Anne Jacob Jørgenssens, Anders Olfsen, Aage Thorstensen, Anne Christensdaater och Hilleborg Pederssdaater 1 rdl. 1 ort.
9. Herr Christen tugthusprest, K. M.
10. Welb. herr Claus Daais grd., bewohnes af adelsspersoner.
11. Jochum Dallerup med sin høstrue, Liessebet Christensdaater och Anne Christensdaater 1 rdl.
12. Peder Bing rendteschr. i herr Tage Tottis grd., K. M.  
Ravn, Claus Iversen (I509)
 
152 1647: ... 22 Dit [November] blev frue Commercelraad Jacob Flint indsat i sin begravelse i sit alders ... Aar. Monrad, Bodil Birgitte (I0404)
 
153 1656 fik han tilhold om 1) at holde sig fra drikkelag, 2) fra skyden i sin gÃ¥rd, efter at have haft en sag med en af sine sognemænd, der havde antastet ham med slemme ord og rykket ham i hÃ¥ret. Familie F514
 
154 1662 29. apr. [døde] Joh. Thomæus, præst i Rabsted. Thomsen, Præst Johann (I2081)
 
155 1664: Feria II Nativit Chr
Communicante ego oc uxos mea Metta Ewald 
Familie F416
 
156 1666 nr. 309
"Johannes From en Søn af den hos Vorm
omtalte Prof. Jørgen From (+ 1651) Han findes ikke i
Matriklen, eftersom han blev dræbt med en Steen under de
Orgier, hvormed det dengang var Skik at modtage Diposituri.
Det gav i øvrigt Anledning til, at det i dette Aar under
18/6 blev forbudt Deposituri at bære "galne klæder". De
skulde blot bære hvide Skjorter, og have Ansigtet blottet, uden Maske, og ei bære Stokke, Askesække eller deslige
De hvide Skjorter maatte de ikke bærer paa Gaderne, mentage dem paa i Universitets Gaard."

Henvisninger til: Sml. Pontoppidan Ann. IV, S 526 Alb. Thura IV h. idea. hist. litt. Dan. p. 127-8

 
From, Johannes Jørgensen (I311)
 
157 1669, den 1 novembris, Claus Iffwersen Rafn, raadmand, hensoff sal. vdj Herren och bleff begraffuen vdj S. Nicolai kircke den - novembris dernest effter vdj hans alders - aar. Ravn, Claus Iversen (I509)
 
158 1669: D. 25 Februar baptizatus filius noste Grorgius gr..ta divinos graciæ ........ Raben, Gregorius (I070)
 
159 1670: D 23 Junii. Erich Raffn og Ellen NisD fra Bau... Familie F96
 
160 1685: Dom: 7tima p. TRIN. Døbtis Hans Martensen Maren Susceptice Seniori Pastoris Strusbøll Martens, Maren (I0366)
 
161 1688 September: 24 Raadmand Claus Sohn i Kirken 10 Kd(?)  Sohn, Claus (I572)
 
162 1688, September: 10 Doct Hans Leth indsat i Kirken 10Rd v. 2 Ort 16 [Beta-tegn] Leth, Præst og Kgl. Konfessionarius Hans Sørensen (I1938)
 
163 1689 [omk. 3. Advent] Decembr. bleff H. Friderich Kling Pastor til Halk ordineret.  Klinge, Friedrich Antonsen (I1710)
 
164 1696: D. 13 Febr: efter kongl Dispensation Copulrede Mag. Jørgen Fog Præpositat(?) Mag. Jürgen Ra.. med min kierste Gunder Hansdatter Windfelt udi Farup disat(?) og förte fa Biskop (Ancher) mag.
 
Familie F28
 
165 1699 d 15 Decembr: efttermiddag hora 15 og døbt 20 ejusd min Søn noie: Iver. Patr: H Jørgen Raben Laorentz Lassen et Inger Magrethe Mailandin. Catharina Elisabeth Buchholm förd ham till Kirche Raben, Iver (I012)
 
166 16ten dito [Okt] M. Andreas Jessen Rabens sein Kind Nicolai Gevattern: Iver Raben, Hans Jochim Toinier Jfr. Ticken Raben  Raben, Nicolaÿ (I1093)
 
167 17 martÿ Jordet begge mine børn Mette ætatis 5 aa 11 uger 5 dage Sønnen Iver ætatis 4 aar 1 dag. Raben, Mette (I004)
 
168 17 martÿ Jordet begge mine børn Mette ætatis 5 aa 11 uger 5 dage Sønnen Iver ætatis 4 aar 1 dag. Raben, Iver (I007)
 
169 1701 - marts: D 21 Sal. Borgemester Fredrich Bartels 44 aar gl. døde den 13 dito Begraffen i den ...Kirke Bartels, Friderich (I1026)
 
170 1703: D: 16 april. horä 2de pomeridiana döde min Kone Gundera Raafns i Farup præsteg. i Barns Kød(?) med so Søn uforløst ... vedholdelse(?). Blef begravet aft Provsten mag. Jørgen Fog og effterlader mig i sorrig med vor firre levende børn. Vindfeld, Gunder Hansdatter (I083)
 
171 1707: D 17 April Jahan Sal. Jens Raffens i Nørbÿe Wilstrup Begraffen ætatis 78 Aar Jenses, Johanne (I1111)
 
172 1712 Augut. Raamand Sohns Enke 10 te -------- Riis, Catharina Poulsdatter (I569)
 
173 1712: Nr. 32. 3/6 Madme Monraths m drt (b) Monrad, Eriksdatter (I1059)
 
174 1712: Nr. 9. 29/2 Madme Monraths liden Søn Erik Frederik Monrath (i madme Tidemanns begravelse) Monrad, Erik Frederik (I1058)
 
175 1715 jan. 28
Formynderne for Søkaptajn [Eggert Christian]Knuths og Raadmand Klavs Sohns Enke Katrine Riis' Datters [Katrine Sohn] Børn maa faa en ved Skiftet efter hendes funden Obligation paa 300 Rdl. Udgivet af Ritmester Engelbrekt Sohn Stemplet imod en Kendelse til de Fattig af samme Værdi som Stempelpapir. 
Clausen Sohn, Catharina (I1024)
 
176 1715: Janurius 10 ...... Matthias Wulf Tømmerhandl UK
Marie Martens P.. i Lauritzgaarden udi ...  
Familie F182
 
177 1715: November. Vied Hans Hansen Rauen og Margrethe Hansdatter. Hr: Christian Jessen udi deres Huus eftter Kongelig tilladelsen Familie F91
 
178 1720: D 4 Juni Bodil Sl. Hans Raufnis fra Nyk..
bing nedsat i sine forældris Begrafvelse
her i Nysted Kircke, som Skeede om ef...
middagen Klochen 3, under Höÿ=anse...
lig comitat af bön oc paarörende
Venner gaf til Liig langet 4 Rixdler 
Iversdatter, Bodil (I1050)
 
179 1720: Nr. 26 30/4 Amtsforvalter Hans Ravns enke Bodil Iversdtr ( i mad: Herfordt begr. ; EgeM) Iversdatter, Bodil (I1050)
 
180 1721: D 25 Maj Erik Raffn aff Wilstrup Begraffen Ætat 86 ½ aar Raffn, Erich (I1064)
 
181 1721: D: 6 Julii Lood Hans Hansen Wonsmose i Kiestrup et barn Hiemmedøbe vid Naffn Jess Hansen, Jess (I1228)
 
182 1723: D: 23 August Ellen Erichs aff Wilstrup Begraffen Ætatis 75 Aar. Nisdatter, Ellen (I1065)
 
183 1727: Ditto [d. 15 dec.]: Enevaldus Evaldus, Tunderensis, civibus regiæ Academiæ Hauniensis associalus est, antea civis academice Kiloniensis, qvi privattum studiorum moderatorem desiderarit. Præcetores privati Andr. Frølund. Ewald, Enevold (I1159)
 
184 1727: Wullf Raun D: 4 November udi Vest. Ravn, Wulf (I678)
 
185 1728: 27 Aprilis Matthias Wulff forrig Tømmerhandler 38 Aar Gaml: fra lille Grønnergaden, Paa Kirkegaarden Øster staden i den Nørøster [nordvestre] krog, mod Kirekdøren, til 12 sk. med Lügwogen.  Wulf, Matthias (I0369)
 
186 1733: Eodem die [18 jun] Anna Gerber sal. Raadmand Gandorfs 83 aar gl.  Gerber, Anne (I679)
 
187 1735: Mons. Rafns Datter Christina Rafn 1 ann. G. septim D: 24 Oktobr Raben, Christine (I929)
 
188 1736: 14 Nov. Wolle Grevsen i Magstrup ... ... L Grevsen, Olluf (I1302)
 
189 1736: Nom parentum: Ms Iver Raben Dorothea Outzen paa Geilstoft. Infant: Bartolina Christiana antea domi bapt. Testium: Fru Provstinde Blichingborg Jfru Mett Marie outzen Jfr. Mett Catrin Rafns Hr Hans Højer i Fohle Onsd. D. 7 Nov.
 
Raben, Bartolina Christina (I0928)
 
190 1738: D. 25 april Monraths Søn Døbt ... Vittus [evt. Peter Bering Monrath] fadder CommecerRaad Vitus Bering, Mons Ander[s] [mathias..] Jfr. Dorthe Bering Monrad, Vitus (I0480)
 
191 1744: D 12 April Anna Jesses af Kiestrup æt: 80 aar 2 Manede. børn Jens Jessen Ravn i Sidlund* Erich Jessen Ravn i Hoptrup Jahanne Marie Hanses i Kiestrup [*Sidlund i Weystrup Sogn] Raffn, Anne (I1114)
 
192 1744: d: 9de december Sal. Hans Justsens for.. Eiere af Buurholt, hans Enke, Nafnl Else Catrina Kampman, gl: 81 Aar, Hun døde på Ormholt, og liiget blef derfra ført til sin Begravelse her og Jordet her i Kirken ved middags tid.
 
Kampman, Else Katrine (I729)
 
193 1750: D: 30 Aug: Jess Erichsen Ravns hustru af Wilstrup noie Ann æt 66 Aar børnene Hans Jessen Ellen Jenses Mari Nisses Jesses, Ann (I1067)
 
194 1752 Desponsati Festo Michaelis: Mons. Christopher Simonsen og Jomfru Cathrina Helena Paaby Familie F59
 
195 1785: Dies emotualis 7 Marti. Dies Sepultae Marti 11. Nicolaus Raben der ... And. Jessen Raben ... ... Lucia geb. Feddersen zu Flensburg ehel. Sohn, unverehel. Alt 46 Jahr 2 Mt in der St. Marien berediget(?) Raben, Nicolaÿ (I1093)
 
196 18 October [..] 24. Johann. Corvinÿ Diaconis Hus... ... ... ... Raben, Johannes (I734)
 
197 1811. Den 8de December meldte sig Jæger Bertel Christiansen barnefød i Ringsted, og forlaagde at indgaar Ægteskab med Pigen Maren Peder Jensens Datter af Slaglille. Han fremlagde ... og Chef ved Jæger Copset K(on)gl. tilladelse til dete Giftemaal og at de ellers ikke noget Videre for deres ...else fortiden uudtagende forl... nemlig.
Paa fæstemoenes Side Paa Brudgommens side
Bertel P.N.L. Nielsen Ole O.H.S. Hansen
Sammenviet Den 2. Epi... aaret 1813. 
Familie F613
 
198 19 Johan Sohn paa Filstedgaard maa for sin begangne leyermaals forseelse forskaanet. København slot 22 juny 1678. Aalborg Hospital 18 rdr. Sohn, Johan (I1864)
 
199 19. Claus Clausen CasperGard udi AP
Appelone (Wolf) Kloster Ere komen
Udi Ecteskab den 14 Junÿ 
Familie F527
 
200 19. Madame Catharina Helena Simonsen i Møgeltønder døde d. 16 May gaml 31 a. 5 ? Paabye, Catharina Helena (I1006)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Næste»