Notater


Match 1 til 50 fra 1,823

      1 2 3 4 5 ... 37» Nste»

   Notater   Knyttet til 
1
1683 Fredag den 18. maj:
Jep Buch i Nagbøl sættefoged.

Christen Iversen pva. Peter Niemand.Varsel er blevet givet for Espen Nielsens og Thomas Jensens døre i Ribe (hvor Thomas Jensen har haft tilhold) angående Thomas Jensen, som har tjent Dorete Ravns på Stursbøl(?). - Nogle vidner forklarer, at de for 1½ års tid siden var i Ribe i Hans Knudsens hus, og blandt andet, som forefaldt, sad der en person, der lod sig kalde ved navn Thomas Jensen, som spurgte om herredsfogeden Peter Niemand, og sagde, han fik skyld for at være Dorete Ravns barnefader, men, sagde samme karl, "Og jeg er fader til samme barn". 
Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
2
1683 Torsdag den 19. april:
Christen Iversen er sættefoged.
88b:

Gotfred Lorentsen pva. Peter Niemand, et vidne ctr. Hans Nielsen i Spandet. Hans Smed i Ferup, Mikkel Madsen i Anst og Rasmus Hvolbøl i Hvolbøl er stævnet til at vidne. - Hans Smed: For ca. 2 år siden kørte han for herredsfogeden fra Kolding til Store Anst, som sagde sig at ville til Ribe. Han havde med sig på vognen en student ved navn Hans Eltang. Så længe Hans Smed kørte for dem, blev der ikke hørt eller talt om Dorete Ravns, ej heller hendes navn på nogen måde nævnt, hverken til ondt eller godt. - Mikkel Madsen: Kørte med sin vogn og heste Peter Niemand og den omtalte person Hans Eltang fra Anst til Ribe, og lå han en dag over i Ribe. Tøvede efter dem. Da hørte han folkene i Ribe Kloster sige, at Hans Eltang var en student, og de nævnte, at han skulle blive hospitalspræst der. Men ikke blev noget ord hørt eller talt om Dorete Ravns. - Rasmus Hansen af Hvolbøl: Da Peter Niemand og Hans Eltang om natten mellem lørdag og søndag var kommet fra Ribe, da tog han dem på sin vogn søndag morgen i Store Anst og kørte for dem til Kolding. Der blev aldrig et ord hørt eller talt om Dorete Ravns, men de sad begge og sov på vognen det meste af vejen, som kunne de have været drukne eller også trætte af rejsen. - Ingen mødte på Hans Eltangs vegne. 
Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
3
Samtlige personer i husstanden
Ribe, Anst, Lejrskov, Wraae bye, En gård, 8, FT-1834, B5906
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 34 Gift Gårdmand
Inger Olesdatter 39 Gift Hans kone
Ole Jensen 4 Ugift Deres søn
Johann Andersen 22 Ugift Tjenestefolk
Jens Bøgvad 34 Ugift Tjenestefolk
Anne Dorthea Jørgensdatter 24 Ugift Tjenestefolk

Samtlige personer i husstanden
Ribe, Anst, Lejrskov, Wraae, 3, en Gaard, 59, FT-1840, A3324
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 40 gift Gaardmand
Inger Olesen 45 gift hans kone
Ole Jensen 11 ugift deres søn
Anne Marie Petersen 9 ugift plejebarn
Anne Kirstine Hansen 13 ugift plejebarn
Johan Andersen 28 ugift tjenestefolk
Jens Bøgvad 40 ugift tjenestefolk
Maren Hansen 23 ugift tjenestefolk

 
Bøgvad, Jens Nielsen (I0885)
 
4
Ejere af Ormholt.

1455 Anders Thomesen
Børglum bispestol
1535 ca. Mogens Gøye
1552 Helvig Gøye
1597 Axel Urup
1620 ca. Peder Munk Lange
1623 ca. Otte Christensen Skeel
1625 ca. Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz
1632 ca. Frederik Rantzau
1645 Ide Ottesdatter Skeel
1660 Corfitz Trolle
1682 Jens Juel
1683 Søren Pedersen Kjærulf
1687 Niels Mortensen Kjærulf
1707 Henrik Sørensen Kjærulf
1710 Henrik Klein
1733 Henrik Bornemann Kjeldsen
1755 Karen Hansdatter
1766 Kjeld Nikolaj Bornemann
1797 Jørgen Gleerup og Severin Gleerup
1798 Anders Sørensen Kaas
1811 Chr. Severin Schiørring
1823 Johanne Finderup
1827 Hans Chr. Bruun
1868 Elisabeth Catrine Bente Rudolfine Deichmann
1872 Lambert Daniel Bruun
1906 Niels Marinus Bruun
1953 Dagmar Bruun

Var født på Filborna i Skåne 2/3 1674. Han var student fra Viborg 1693, kandidat 1695 med laud. 1697?99 studerede han i Leyden og blev efter sin hjemkomst 1699 præst i Jerslev?Vester Brønderslev. 1706 blev han magister og senere provst. Året efter, at han havde fået embede, beklager hans fades sig til biskop Bircherod over, at herredsprovsten og hr. Jens i Øster Brøndialund "har forceret hans søn til ubodelige vilkår at indgå". Men skønt biskoppen indrømmer, at det er en meget anselig pension, han må betale formandens enke, "så var han dog myndig og selvrådig, der han kontrakten indgik og underskrev". (Pers.tidsk. 9.111.90).
Han var en dygtig præst; men han var også en stor ejendomsspekulant. Dels ved sit ægteskab, dels ved arven efter faderen, som for hans ved kommende synes at beløbe sig tit 3100 rdl., blev han i stand til at samle godset Ormholt i Torslev sogn, hvor han efter i 1718 at have købt broderen Ottos arvegods var eneejer af jordejendom til ialt hovedgårdstakst 19?6?1?1 og bondegods godt 220 tdr. hartkorn. Allerede før han overtog Ormholt, havde han drevet nogen handel med ejendomme. Men det kneb trods alt med økønomien; og 1729 trak det op til sammenbrud. Men han ejede dog Ormholt til 1733, da han solgte den ved auktion for 7900 rdl. ? med et så stort tab, at panthaverne ikke kunne fyldestgøres. Gården stod ham sikkert i det dobbelte. (Klitgård: Vensysselske prænteslægter. S.Nygård:Jydske s.ta.l. 3 III)

http://elkiaer.dk/slaegt/personer/
I Henrik Kleins første embedstid corn præst i Jerslev og V. Brønderslev boede i hans pastorat åa det nu forsvundne sted Knir den lærde bonde Peder Dyrskøt. Med denne mand plejede hr. Henrik, som naturligt var, nogen omgang, lånte ham bøger og så ham undertiden i sit hus; i det mindste var Peder Dyrskøt hans gæst i Jerslev præstegård i september 1702, da hans velynder, biskop Bircherod, var der på vinitats. Ved denne lejlighed blev den gamle hædersmand s& godt beværtet, at han fik en tår over tørsten og måtte trække sig tilbage, uden at han fik taget "høflig afsked" med sin fornemme ven. Men han havde dog den fordel af denne rus, at besøget i præstegården blev forlænget en dags tid, hvilken han benyttede til at ransage præstens bibliotek, hvor han "fik adskilligt at bero sig med". Noget særligt venskab synes der ikke at have været mellem do to lærde mænd, thi Peder Dyrskøt skriver:" Min sognepræst hr. Henrik Klein for vel ofte bud (til biskoppen) og kunne vel hjælpe mig, men jeg for ikke begære det, thi præsterne er underligt sindede og ville ikke således tage fattige folks ærinder at befordre, og jeg synes ikke, at jeg vil tage den hæderlige mands ugunst for at besvære ham dermed."? Det er ikke just nogen kompliment til hr. Henriks karakter, kommenterer beretteren, arkivar Nygård.
Henrik Klein blev ca. 1700 gift med MAREN SØRENSDATTER KIERULF,
f. 1678, en datter af forpagter Søren Pedersen Kierulf, Dybvad, senere ejer af Ormholt, og hustru Anne Jespersdatter Hegelund. Han døde 1734.
I ægteskabet var der 9 børn


 
Klein, Henrik (I674)
 
5
Tekst på maleri i Nysted kirke:

1663 in Martio hafver Ifver Nielsen, barnføed udi Steffeldt paa Haderleff Næsf 1615, fordum Høyloflig Uhukommelse Fyrstelige Naade Printzens Kjøkkenskriver, siden Slotskriver paa Aalholm og Raadman i Nysted, med sin kiere Hustru Johanne Knuds Datter Lerche føed i Nysted 1631 ladet denne Tafle nekoste och opsette Gud Huus til Beprydelse, Dennem, Deres børn og Venner til en christelig Amindelse.

Kilde: www.nysted-lokalhistorie.dk  
Nielsen, Rådmand Iver (I1802)
 
6 .. Junÿ Christen Pedersen som var Niels ...stensens fader I Kielstrup begraffen ætatis 84 ½ aar Pedersen, Christen (I1709)
 
7 Anders Raunsgaard, Gaardmand Jørgen Hansen og Anna Cathrine Jørgensdatter i Raunsgaard i Kielstrup deres ægte Søn;
N.B. Dette Barnet blev af foster Moderen Kirsten Hanses ibid hiemme-døbt ... ... hvortil barnets forælddre, Inderste Johan Svendsens kone Marie Kirstine og Inderste Hans Hansens kone Mette ibidem vare vidner; Dom Lætare blev barnet daab i Kirken confirmeret hvortil vare: Faddene: 1. Gaardmand Iwer Nissen i Kielstrup 2. Ungkarl Mads Jørgensen i Sønderby-Wilstrup, og 3. Pigen Maria Iwersdatter Wandling
 
Raunsgaard, Andreas (I1914)
 
8 Anders, Niels Andersen og Maren Nielses Søn i Kiestrup Fad: Hans Jessen og Niels Svenssen i Kiestrup Anna Hansdat i Nørby
 
Nielsen, Anders (I1633)
 
9 Anna Cathrina Raunsgaard, Gaardmand Laue Madsen og Ellen Jørgensdatter i Raunsgaard i Kielstrup deres ægte Datter; Faddere: 1. Lena Maria Gaardmand Jens Pedersen Ravns kone 2. Pigen Kirstine Jørgensdatter Ravn 3, Jørgen Jørgensen Raunsgaard e i Kielstrup Raunsgaard, Anna Cathrina (I1920)
 
10 Bertel Ludewich Gerdes, der ..gl Ludewich Nicolai Gertes aus Øsby und ..gl. Inger geboren Peters tr. aus Raad in salbigen Kind... Eheleib.. Sohn, mit Helena Schütz der ..gl bürger Jacob Schutz hirselbst; und Helena geboren andreas Jessen Rabs us Wilstrup, eheleibl. Tochter, pro Coniissione d.d. Copenhagen den 24 te October, von dhl: Past: Holm im Hause Familie F233
 
11 Blef døbt Bertel Hansens liden Søn her i Øsby nafnlig Hans. Giertrud Jensis førde hammen fergemanden(?) holdt hamen. Knud Gregersen Vestergard og Inger Hansis var Fadre Gerdes, Hans Bertelsen (I1517)
 
12 blef Jens Ifersens datter i Ultang förd, noie Johanna Jensdatter, Johanna (I1718)
 
13 Blew Hans Detlevsens og Maren Hansdatters Maren Peders Beg. 84 Hansen, Maren (I1581)
 
14 Bodild Kirstine Ravn en datter af parzelist paa Vargaardmark Hans Nissen Ravn og Hustru Else Marie f. Pedrsdtr. faddere, 1. Anne Marie Peter Christens Hustru 2. Inger Maria Erichsdtr. Kone 3, Jens Jensen Holm  Ravn, Bodil Kirstine Hansdatter (I1344)
 
15 Christen Amundsen Indsidder Skoven. Alder 78 Aar. Amundsen, Rytter Christen (I2467)
 
16 Christian Hansen. Døbt 14 Maj. Arbejdsmand Jørgen Hansen og Hustru Karen Marie Ottesen, 36 Aar gl. Valdemarskilde. Fremb af Moderen. Faddere Hans Hansen Nykobel Mejerist Andersen Valdemarskilde. Hansen, Christian (I1441)
 
17 Christian Riis i Hyrup født 1 Marts, døbt 15de. Forældre Christian Mathiesen og Bodil Fadd: Jes Madsen, Karen Pouls, Niels Jensen, Kirsten Melenæ, Anne Maria Mathies Riis, Christian (I1834)
 
18 Cidzel Niels Cerstensens hustru i Kielstrup begraffen ætat: 42 aar og 11 uger Knudsen, Sidsel (I1283)
 
19 D 11 August lod Hans Jøregense et barn hiemdøbet Vid Nafnen Ellen Hansdatter, Ellen (I1895)
 
20 D 12 Febr, blef Mag. kaalunds uxo.. begravet Ravn, Johanne Dorthea (I0328)
 
21 D 14 Marts dødt Hans Jepsens Søn noie Jeppe. Test Christen Andersen, Peder Pedersen, Nicolaj Petersen af Hyrup; Jo... Crystalsen, Chatharina Christens, Hyrup Hansen, Jeppe (I1822)
 
22 D 27 Dito døbt Jørgen Petersens datter Johanna udi Nørballig Jørgensdatter, Johanna (I1729)
 
23 D. 11 Juni. Anders Nielsen og Andersd i Kiestrp. Søn noie Niels. Fad: Sven Nielsen ............ Anna Maria Jens i Kiestrup. Andersen, Niels (I1285)
 
24 D. 12 Juni Jess Rafn I Kiestrup Ett barn vid Navfn Johanne Marie(?) fadere Kiersten J... Nis Andersen i Wilstrup og ... Maren Iffuers ... Raffn, Johanne Marie (I1149)
 
25 D. 23 Septemb Jørgen Pedersen Søn i Nørballe appelly Ludvig Jørgen Persen i Madsted et Rasmus holt barn - Jørgensen, Ludvig (I1728)
 
26 D: 12 Februrary Bertram Raffn aff Houst begraffen ætat 67 aar: Raffn, Bertram (I1278)
 
27 D: 14 December Naty ë filig meg ... Natu zog circa hora XI. Süb Signo Agman Enj(?) deinde d. 18 December q Baptizaty et Anthony Monrads nominaty ë. Seiner gevattern wuh... Sr. Augusty Maes Ober forster Sr. Arend Brün Postmeister. Nalle Simderms Reit vogdse(?)
Dieser wurd Pastors in Alt Hadersleff Ao. 1713 - vide p. 474 ex seig. 
Monrad, Anthony (I744)
 
28 D: 18 Juli var Jens Iffuersens oc Margrethe Ludvigsdatters bryllup i Ultang Familie F297
 
29 D: 26d martÿ blev fød og D: 26d. Døbt Ludvig Nicolai Gerdes Søn i Øsby nom. Bertel, Mad Engel ford ham, mons. Boldich holt ham, Nis Bertelsen og Ingeborrig Ludvigs var fadder.  Gerdes, Bertel Ludvigsen (I1482)
 
30 D: 31 Maj blev min Elskværdige kiere Hustru Salig Johanne Louise Slangen begraven, som døde D. 25 Ejusdom, blev 6 om efttermiddagen ... Alder 42 Aar ug ind... Maaneder og 11 Dage. Dend ... fertige Gud hendeop Hos sig udi hans Aand; og hans(?) i. Gud siger med evig glæde og ... ... for vor S.... Jesus Christi Hans Søns skyld Amen Amen ACJ Slange Outzen, Johanne Louise (I1736)
 
31 Ditlev Hansen, alder 74 aar 5 maaneder 2 Dage Hansen, Detlef (I1580)
 
32 Dito [23. p. Trini] Sr. Friderich Kling liden datter noie Johanna Christina  Klinge, Johanna Christina Friedrichsdatter (I1714)
 
33 DNICA IX - Die h (lørdag) Sepetitur Cilie Hansis ex Howgaard post dnica 9 Schrøder, Cæcilie Jørgensdatter (I1819)
 
34 Dom Cop.... Hans Jørgensen i Binderup, 74 Aar gammel, Hafde Alting Jørgensen, Hans (I1363)
 
35 Dødsdag 2 Juni. Beg. dag 7 Juni paa Aastrup Kirkegaard. Købmand Mathias Andersen Mortensen af Sverdrup, født i Ladegaard I den 24 Sept. 1877. Personregister Øsby 2/6 Mortensen, Mathias Ankersen (I1377)
 
36 Ellen Müller afgl. førhen Gaardmand Hans Hansen Müllers Enke i Kielstrup, afgl: Gaardmand Hans Jørgensen og Ellen Nisdatter ibid: deres ægte Datter, æt 81 Aar. Hun etterlod sig 2 Sønner ... Inderste Hans Hansen Müller i Kielstrup og Hiendre Han Müller Landboelsmand i Loit. Begravent i stilhed paa Amme Cassens bekostning. Hansdatter, Ellen (I1896)
 
37 Ellen Nisses i Lund begraffen æt 70 Aar 4 mone.. Iffuersdatter, Ellen (I1961)
 
38 Else Marie Hansen. Et barn og datter af Martin Hansen og Hustru Ellen Ravnskjær i Overaastrup. Hjemmedøbt. Faddere: Morten Berg paa Fjordholm, Ung Karl Søren Ravnskjær i Aastrup og Pigen Mette Kirstine Hansen i Anderup. Moderens alder 25-30 Aar Hansen, Else Marie (I1456)
 
39 Erich Jørgensen Raffn i Nørby et barn vid Naufn Johanna. faddere Kiersten Hanses i Nørby, Anne Kirstine Hanses i Grødbøll og Erich Jessen Rafn i Hoptrup Raffn, Johanna Erichsdatter (I1868)
 
40 Erich Jørgensen Raffns barn i Nørby vid Naufn Jørgen ætatis 11 uger 3 dage  Raffn, Jørgen Erichsen (I1869)
 
41 Erich Jørgensen Ravn i Nørby Wilstrup et barn Vid Nafn Jens ... ... ... og Jens Ravn (i Wilstrup) Anne Jesses i Kielstrup Raffn, Jens Erichsen (I1873)
 
42 Erik Ravnskjær ægte Søn af Landboelsm. Søren Ravnskjær og hustru Else Marie f. Ravn (398 Aar) Faddere: 1 Rasmus Agertoft - Mariendal Aastrup sogn 2. JørgenIsing Bæk, Wonsbeck Sogn 3. Catharine Marie O. Aastrup 4. Kjestine Nielsen I Ot. Barnet ds i hjemmet In fidem Aastruo den 29 ... 1889 Pastor Christiansen. Ravnskjær, Erik (I1408)
 
43 Fødde Seg. Nis Rasmussens Hustru Thyr Nisses aff Vatenberg en Søn, som døbt d: 10, som var Dom: 18 post Trinitatis, og kaldet Rasmus, Jens Hansen aff Nørby Mastrup, Jørgen Hansen af Hoptrup Jørgen Hov kaldet, og Thyr jørgensdatter var faddere From, Rasmus Nissen (I1978)
 
44 Født 1905. 16 Juni. Gørlev Mark (Langjorden) Gørlev Sogn Løve Herred. Henry Rasmussen. Gdm. Hans Kristian Rasmussen og Hstr. Marie Sofie Hansen 30 Aar gl. Daabsdagen 3. Septbr. 1905. Sognepræsten i Kirken. [faddere] Modren. Bolsmd. Gustav Rasmuns Hstr. Ornum. Particulier Hans Rasmussen, Gørlev. Bolsmd. Niels Hansen, Ornum (Vinde Helsinge). Bolsmd. Lars Christensen,Gørlev Mark. Rasmussen, Henry (I1370)
 
45 Personlig information - Detaljer udeladt Rasmussen, Gerda (I1544)
 
46 Hans Detlefsen, Maren Sørensd Familie F202
 
47 Hans Detlefsens barn v.n. Detlef Hansen, Detlef (I1580)
 
48 Personlig information - Detaljer udeladt Ravnskjær, Hans Heinrich (I1413)
 
49 Hans Jørgensen i Kielstrup og Ellen Nissdaatre aff Lund Familie F356
 
50 Hans Raffns i Houdst Eet barn vid Naufn Anne Marie. fadere Peder ... i Haderslef Raffn, Anna Marie Hansdatter (I1505)
 

      1 2 3 4 5 ... 37» Nste»