Notater


Match 351 til 400 fra 1,864

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
351 Anno 1650 Baptizati. D. 19 Junÿ Kierstina filia Ewalt Boldichs i Wandling Herredsfogeds Boldich, Kierstine (I999)
 
352 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F80
 
353 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F137
 
354 Anno 1654 Desponsati
d. [15/10]...... Knud Bramsen af øsby oc Bodil Ewalt Boldichsdatter af Wandling 
Familie F79
 
355 Anno 1660 den 10 maij henkallede gud Almechtigste Min Allerkierste, nu Salige MorModer fra denne elendige verden. Gud laade os, alle hindis finde hende udi den Evige och eforglengelige glede, der at leffue tilsammen til evig tid, Amen. Hegelund, Maren Pedersdatter (I1192)
 
356 Anno 1668 d 28 Julij som vaar Tirsdagenn for s:te olaij dag bortkallede denn allenne Veldige Gud wed denn Timmelige død fra mig Forbemehlet min hiertekierre huustru Margreta Matzdatter. Efter at wi hafde lefuidt tilsammens i denne kummerlige werden it erligt och kierligtt Echteskab udj 14 Aar 8 Maanader och 1 Uge. Matsdatter, Margretta (I2463)
 
357 Anno 1668 Min Søster Wolborgs fødsel. NB. D 2 maÿ hor: i. Pom: blev Woldborg Lauisdatter fød, døbt d 13 Maj bom: Trin: Dorret Jens Rauffns holt Margreta Knuds bar hende Morbror Hans Jacobsen (Amt)pst i Hadsleb Maren Madsd: Fromsis Claus Lÿdersen, Annek Lucasis var fadder. Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
358 Anno 1671: 30 april blef woris kiere Daater Margret f
Anno 1671: 30 april blef woris kiere Daater Margret fød till denne sundig werden Södagen 7 efter middag d. 7 Maij led hinde komma till den hellige dob.
Faedrene till hende Mand Borgm: Bendt Pill, Wulff Jffuersen Rauen, Modre Ottilie Kooch bar denne woris lila datter tillden helige dob och war det it winde Karlene Suend Pills war och it winde der til Ottilie Wulffes dater Rauffuen war och faedre. 
Piil, Margrethe Jeppesdatter (I1761)
 
359 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F314
 
360 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F314
 
361 Anno 1688 D: 24 Julii stod min datter Margreta Catharina troloffvelse med Jens Iwersen i Ultang Familie F297
 
362 Anno 1696 D 5 Jul. blef Hr. Peder Topp Sogne
Præst = Callelor og Anna Maria Calden Pintz
Wilhems Pige Copulerrit af Mag. Müller 
Familie F569
 
363 Anno 1701 D. 12 Januarÿ blef Captein Eggert Christian von Knuth og Jomfru Caterina Sohn Viet i Huuset. Familie F67
 
364 Anno 1713. Lüsdagen D. 10 Jan: blev Montiere Jacob Riber og Jomfru Sophia From uden trolovelse copulerede himme i Husset efter Hans Kgl. Majestetis allernaadigste tilladelse. Forloverne vare Jacob From Hans Casper Nichelsen. Familie F386
 
365 Anno 1798
Copulation D. 20 Martii 1799
28 Maÿ indskrevne til Copulation
Johannes Pedersen matros 4Divis: 3Comp.
No 71. Ungkarl
Karen LarsD. Pige
Skudsmaal og Altergangs Beviis af Sl.
Hr. Professor Treshow datter, Kiøbenhavn
D 1. Martii 1797

Brudgommens forlover.
Jacob Ca.el Funck
matros 4D:3C: No. 48
Brudens forlover
Johannes Axelsen
matros 4D:3C: No 7

med paaholdt pen 
Familie F407
 
366 Anno MDCCXLVI. Die 5 Martii. Lod Monssieur Hans Wulf, Skoleholder i Rorup, en liden S Wulf, Conrad Friderich (I1164)
 
367 Antagelig på Branderup Præstegård. Carstensdatter, Anna (I145)
 
368 Anthonette. Sr. Feiderich Klinge til at anteceforis datter d. 20 Jan: Klinge, Anthonette (I1715)
 
369 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F109
 
370 Ao 1669 kom jeg udj Echteskab anden Gang med Erlige och Gudfrycktige M?e Leonora Christina Wolffs datter Raufn och holdis worris brÿllup höijtid her i staden d 15 November. Familie F313
 
371 Ao 1674 den 22 maij bleff woris kiere sön Wulff pill föd till denne sundig werden om en fredag morgen wed klocken 6 for midag nest komens torsdag paa Christj himes fas deg d 28 dito led henem kome till den dob der af bleffue en i Christe Jesus till det evige liff.
Mand faderne till same lille sön. 
Piil, Wulff (I2465)
 
372 Ao 1675 den 22 julij er Wulff Pill Wed døden aff gangen hans alder It aar 9 uge 1 dag: Gud Glede Siell. Piil, Wulff (I2465)
 
373 Ao 1676 den 20 Martj bleff woris kere Doter Ottila pills föd till dene sundig werden som Er mendagen kloken 5 for midag den 23 dito doben som war skiertorsdag.
Fadrer moder Ottilia Wulff Raffns och Gundla Pills. mend fadr Rasmus Brok, fadrer Br?de Jacobsen. 
Piil, Ottila (I2466)
 
374 Ao 1677 den 3 September bleff woris lille doter Gundel pils föd till denne Sÿndig werden om end Mandag midag klocken 10. Piil, Gundel (I1762)
 
375 Ao 1694 d 5 Martÿ natg est mihi noie Jesu Filius in nocte hora 3. q seq: 8 Martÿ baptizatus est in nosteo templo a Dno Propohito et dictus eftter min Sal: fadre Iver, Patrini H. Simon Hansen H. Lago Wedel in Nustrup, Magdalene Giesman, Min Moder førde ham. Raben, Iver (I007)
 
376 Ao 1695 d 27 Nov: Hora matut: ... 6 og 7. natus est mihi fiius in noie Jesu, qvi die 4 Decembr: baptizatus est et dictus Simon Peter Patrini H. Mathias Zoega Monss Claus Mann et min Moster Elisabeth Zimmermanns, fr. Caren D. Möller forde Ham. Raben, Simon Peter (I009)
 
377 Ao 1696 d 27 Dec vel Teriæ 3 Nativ: om natten hora 12 nata est mihi filia. Dni Novi anni baptizatt. et dicta Christina: patri: fr. Provstin Aichelia, Steffen Simonsen Eisboll et jfr. An Elisabeth Klinge; Elisabeth Manns førde hende till Kirke. Raben, Christina (I010)
 
378 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F435
 
379 Ao. 1695 d 27 April hora vespt: 8 er død min liden elste daatter i Hun ætatis 3 Aar 6 Manater et Sepulta d 7 Maÿ: Raben, Kiesten (I003)
 
380 AO: Haderslev amt Stepping sogn 1763-1783 opslag 170
1773: D 
Matzdatter, Karen (I0292)
 
381 At der ikke er noget mod de Kongl. Anordninger som
kan hindre ung Karl Amund Christensen af Gierlev
Sogn, og Pigen Birthe Hansdatter af Schibbye Sogn i deres
er agtende Egteskab; Det indestaae vi 2de som Forlovere
Schibbÿe d. 13de Octbr. 1804

Peder P.C.S. Christensen
Hugger
Jens I.P.S. Pedersen
Husmand i Skibbÿe. 
Familie F520
 
382 August d. 19: Hans Raun fordum Kirkeværge her ibid. Indsatt i den ... begravelse under Alteret eftter at han tilforn var bisadt i Herrits Kirken, eftter som han døde i Karlebye. Ravn, Hans Hansen (I0329)
 
383 Baptizati 1671: D: 24 Sept. Erich Rafns Søn v.n. Jes. Raffn, Jes Erichsen (I1066)
 
384 Batizati 1689: 6 jan. Jørgen Rafn i Nørby en søn ved navn Erich. Raffn, Erich Jørgensen (I1270)
 
385 Begravede 1710: Eleonora Christina Raun D. 5 maj Rafn, Eleonora Kirstine (I712)
 
386 Begravelse: Under korgulvet fundet rester af begravelse fra begyndelsen af 1700-tallet: Peter Klein og hustru til Høstmark. Ravn, Catharina (I671)
 
387 Begravelse: Under korgulvet fundet rester af begravelse fra begyndelsen af 1700-tallet: Peter Klein og hustru til Høstmark. Klein, Peter (I672)
 
388 Begravet Barabra Raufns aff Mekkbye[Melbye]gammel 31 Aar 8 uger(?) Raben, Barbara Jørgensdatter (I108)
 
389 Begravet i Koret i Trinitatis Kirke den 10 sept 1688. Han købte gravsted i 1676 af Kapt. Schiøning. Begge hans hustruer er begravet sammested. Leth, Præst Hans Sørensen (I1938)
 
390 Bent Top Guarnisonspræst og Anna Christensdatter GUNDAR puella. Major Davis Hes Mons Hans Willumsen. Magdalen Sybilla Antionette ...del Sara Morten Madtzens Dorothea Hus Top, Gunder Bendtsdatter (I2543)
 
391 Benævnelsen amtskriver ændres omkring 1680 til amtsforvalter. Ravn, Amtsforvalter Hans Jensen (I0260)
 
392 Bertel Hansen degns Søn i Øsbÿe Hans. Simoon Bertelsen holt Hammen. Giertrud Sr. Jensis forde hammen. Hans Pedersen Halk og Annieke Jürgens var fadre. Gerdes, Hans Bertelsen (I1515)
 
393 Bertell Hansen degns Datter Kirstine. Anna Harboe forde hende Giertrud Sr. Jensis holt hinde. Jørgen Pedersen i Halk og Mette Pedersdatter af Killad(?) var Fadre. Gerdes, Kirstine Bertelsdatter (I1514)
 
394 Bertram Raffns barn v.n. Johanne Raffn, Johanne Bertramsdatter (I1560)
 
395 Bevilling til vielse i huset 1672
Feb.3. - Claus Sohn og Catharine Poulsdatter u. Tr. L.,S.R. 32. 
Familie F11
 
396 Biografiske oplysninger
http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Hartwich 
Hartwich, Emil Ferdinand (I318)
 
397 Birgitta Enewaldi filia ... laur D 12 Jan = gebohren D 17 jan gedoft. Enewaldi, Birgitta (I2052)
 
398 Birthe Ammonsdatter. Enke med forsørgelse paa A.... lille. Alder 95. Hansdatter, Birthe (I2369)
 
399 Birthe. Samme dag [16 nov.] blev døbte Huusmand i Torstrup Hans Nielsens og Hustru Dorte Hansdatter deres Datter kaldet [ ] b.b. Jomfru Ida Amalia Heerfordt i Prestegaarden. Testes Anders Pedersen. Jens Jensen. Peder Nielsen. Gregorius Jensen, alle Gaardmand i Torstrup Hansdatter, Birthe (I2369)
 
400 Bjerndrupgård beboes i 1698 af Melchior Dietrich von Zepelin (1649 - 1704). Raven, Kaptajn Jens (I0038)
 

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Næste»