Notater


Match 351 til 400 fra 1,823

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37» Nste»

   Notater   Knyttet til 
351 Anno 1668 d 28 Julij som vaar Tirsdagenn for s:te olaij dag bortkallede denn allenne Veldige Gud wed denn Timmelige död fra mig Forbemehlet min hiertekierre huustru Margreta Matzdatter. Efter at wi hafde lefuidt tilsammens i denne kummerlige werden it erligt och kierligtt Echteskab udj 14 Aar 8 Maanader och 1 Uge. Matsdatter, Margretta (I2463)
 
352 Anno 1668 Min Søster Wolborgs fødsel. NB. D 2 maÿ hor: i. Pom: blev Woldborg Lauisdatter fød, døbt d 13 Maj bom: Trin: Dorret Jens Rauffns holt Margreta Knuds bar hende Morbror Hans Jacobsen (Amt)pst i Hadsleb Maren Madsd: Fromsis Claus Lÿdersen, Annek Lucasis var fadder. Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
353 Anno 1671: 30 april blef woris kiere Daater Margret f¨d till denne sundig werden Södagen 7 efter middag d. 7 Maij led hinde komma till den hellige dob.
Faedrene till hende Mand Borgm: Bendt Pill, Wulff Jffuersen Rauen, Modre Ottilie Kooch bar denne woris lila datter tillden helige dob och war det it winde Karlene Suend Pills war och it winde der til Ottilie Wulffes dater Rauffuen war och faedre 
Piil, Margrethe Jeppesdatter (I1761)
 
354 Anno 1679 D. i0 Augusty blef eftter Hans Kongl. Maÿst. allernaadigste tilladelse den hæderlige Hiohtbar oc velfornneme Mand Peder Brorsen med sin kierste den Erlige Gud oc Dydighende Matrone Eleonora Kristina Rauffns copulered i Huuset af Mag. Bernt Schumacher Familie F314
 
355 Anno 1679, di 10: Augusti da haffde ieg och Min Kierste Peder Brorsen Bröllup Sangt Lars dag  Familie F314
 
356 Anno 1681, d. 3 octobris, Claus Sohn, forrige Kong. Maytts, hoffkiøckenskrifver her udj Kiøbenhafn, blef effter Hans Kong. Maytts. hannem allernaadigst meddeelte bref af dato Fredericsburg den 27 aug. 1681 af velædle och welb. Peder Resener, præsident her udj Kiøbenhafn, indsatt att være raadmand her sammestedz udj Dithmer Bøfkes sted, som døde forleden den 26 augustj.

13 aug. 1688, raadmand Claus Sohn lod fremsende paa raadstuen och lod læse Hans Kong. Maytts. bref af dato 7 julij 1688, huorved hand allern. var forskaanet at giøre wiidere opvartning ved raadstuen her i staden, udj allernaadigst henseende, at hans idelige svaghed hannem ey sligt tilladte med dend allerunderdanigste fliid, som skee burde, dog derhos allern. tilladt, for hans hid indtil allerunderdanigste giorte tro tieniste, her effter som tilforn at niude dend samme løn af de raadstuen tillagde midler, saa vel som dend samme rang udj gang och sæde. 
Sohn, Claus (I572)
 
357 Anno 1688 D: 24 Julii stod min datter Margreta Catharina troloffvelse med Jens Iwersen i Ultang Familie F297
 
358 Anno 1696 D 5 Jul. blef Hr. Peder Topp Sogne
Præst = Callelor og Anna Maria Calden Pintz
Wilhems Pige Copulerrit af Mag. Müller 
Familie F569
 
359 Anno 1701 D. 12 Januarÿ blef Captein Eggert Christian von Knuth og Jomfru Caterina Sohn Viet i Huuset. Familie F67
 
360 Anno 1713. Lüsdagen D. 10 Jan: blev Montiere Jacob Riber og Jomfru Sophia From uden trolovelse copulerede himme i Husset efter Hans Kgl. Majestetis allernaadigste tilladelse. Forloverne vare Jacob From Hans Casper Nichelsen. Familie F386
 
361 Anno 1798
Copulation D. 20 Martii 1799

28 Maÿ indskrevne til Copulation
Johannes Pedersen matros 4Divis: 3Comp.
No 71. Ungkarl
Karen LarsD. Pige
Skudsmaal og Altergangs Beviis af Sl.
Hr. Professor Treshow datter, Kiøbenhavn
D 1. Martii 1797

Brudgommens forlover.
Jacob Ca.el Funck
matros 4D:3C: No. 48

Brudens forlover
Johannes Axelsen
matros 4D:3C: No 7

med paaholdt pen 
Familie F407
 
362 Anno MDCCXLVI. Die 5 Martii. Lod Monssieur Hans Wulf, Skoleholder i Rorup, en liden Søn døbe... blev kaldet Friderich Conrad, frembaaren til Daaben af Monsieur Bra=Brandts kierste fra Lerchenborg. faddere vare Monsieur andreas Møllerskov, Niels Larsens datter Cathrine Asserupgaard, Birthe Marie Møller i Præstegaarden, Inger Magrethe Zbist(?) Wulf, Conrad Friderich (I1164)
 
363 Antagelig på Branderup Præstegård Carstensdatter, Anna (I145)
 
364 Anthonette. Sr. Feiderich Klinge til at anteceforis datter d. 20 Jan: Klinge, Anthonette (I1715)
 
365 Ao 1661. D: 21 Maji Jep Falsen Mary Christens datter Familie F109
 
366 Ao 1669 kom jeg udj Echteskab anden Gang med Erlige och Gudfrycktige Möe Leonora Christina Wolffs datter Raufn och holdis worris bröllup höijtid her i staden d 15 November Familie F313
 
367 Ao 1674 den 22 maij bleff woris kiere sön Wulff pill föd till denne sundig werden om en fredag morgen wed klocken 6 for midag nest komens torsdag paa Christj himes fas deg d 28 dito led henem kome till den dob der af bleffue en i Christe Jesus till det evige liff
Mand faderne till same lille sön
Piil, Wulff (I2465)
 
368 Ao 1675 den 22 julij er Wulff Pill Wed döden aff gangen hans alder It aar 9 uge 1 dag: Gud Glede Siell. Piil, Wulff (I2465)
 
369 Ao 1676 den 20 Martj bleff woris kere Doter Ottila pills föd till dene sundig werden som Er mendagen kloken 5 for midag den 23 dito doben som war skiertorsdag.
Fadrer moder Ottilia Wulff Raffns och Gundla Pills. mend fadr Rasmus Brok, fadrer Bröde Jacobsen  
Piil, Ottila (I2466)
 
370 Ao 1677 den 3 September bleff woris lille doter Gundel pils föd till denne Söndig werden om end Mandag midag klocken 10. Piil, Gundel (I1762)
 
371 Ao 1694 d 5 Martÿ natg est mihi noie Jesu Filius in nocte hora 3. q seq: 8 Martÿ baptizatus est in nosteo templo a Dno Propohito et dictus eftter min Sal: fadre Iver, Patrini H. Simon Hansen H. Lago Wedel in Nustrup, Magdalene Giesman, Min Moder førde ham Raben, Iver (I007)
 
372 Ao 1695 d 27 Nov: Hora matut: ... 6 og 7. natus est mihi fiius in noie Jesu, qvi die 4 Decembr: baptizatus est et dictus Simon Peter Patrini H. Mathias Zoega Monss Claus Mann et min Moster Elisabeth Zimmermanns, fr. Caren D. Möller forde Ham Raben, Simon Peter (I009)
 
373 Ao 1696 d 27 Dec vel Teriæ 3 Nativ: om natten hora 12 nata est mihi filia. Dni Novi anni baptizattä et dicta Christina: patri: fr. Provstin Aichelia, Steffen Simonsen Eisboll et jfr. An Elisabeth Klinge; Elisabeth Manns førde hende till Kirke Raben, Christina (I010)
 
374 Ao 1757, 21 Septbr. Blew Copulerede hiemme udi Huuset, effter Kongl. Bevilling, Regiment Quarteermester ved det 2dt. Fynske Cavalleri Regiment Josias Autzen med frue Abel Catharina Westen Sal. ...mester Oldenborgs, for hvilke vi ... caverede effter lowens bydende. ?.Simonsen ?.Westen. Familie F435
 
375 Ao. 1695 d 27 April hora vespt: 8 er død min liden elste daatter i Hun ætatis 3 Aar 6 Manater et Sepulta d 7 Maÿ: Raben, Kiesten (I003)
 
376 AO: Haderslev amt Stepping sogn 1763-1783 opslag 170
1773: Død Majes 3. Beg. Majes 9. Karen Jenses Høyer i B. Gl 61 A. eftel. 4 børn 
Matzdatter, Karen (I0292)
 
377 AO: Ribe amt Farup sogn 1695-1791 opslag 16
1709: Festo 1. Pentecoste blev Min Kone anna Marie forløst med en Søn. Som Dom ss Trinitatis blev døbt aff provsten M: Fog noie Niclai Johan. Elisabeth ..sens aff Ourbøll förde barnet og Peter Simonsen holt det til Daab. He. Christens kone Elise i Vildeb Lorentz Huder og Jörgen Windfeld faddere. Introd. aff M: Fog Dom ... 
Raben, Nicolai Johan (I0985)
 
378 AO: Ribe amt Farup sogn 1695-1791 opslag 19
1713: Dom 1 p Trinit: Confimerede Sr. Niels Raufns fra Tieldrup prome Min liden Søn Jens Peters daab. Som forhen Dom 1.p. Trinit: aff mig self paa Lundgaarden var døbt. Birret Sr. Niels Raufns förde barnet. (Henrich)... Simensen fra Tönder holt det til Daaben. Henrich Bölde; her fra Ribe Thermsen Mosse.. og Christina Raufns fra Haderslef faddere. Same dag blev Min kone Anna Marie aff Brodre Sr. Niels introduceret

AO: Ribe amt Farup sogn 1695-1791 opslag 184
1713: d: 8 August begrave Sr. Christen ..... i Willest(?) for mig en Liden Søn noie Jens Peter Som døde paa Lundgaard gamel 7 uge x dage Som ceremoni ved jords paakasten 
Raben, Jens Peter (I0987)
 
379 At der ikke er noget mod de Kongl. Anordninger som
kan hindre ung Karl Amund Christensen af Gierlev
Sogn, og Pigen Birthe Hansdatter af Schibbye Sogn i deres
er agtende Egteskab; Det indestaae vi 2de som Forlovere
Schibbÿe d. 13de Octbr. 1804

Peder P.C.S. Christensen
Hugger
Jens I.P.S. Pedersen
Husmand i Skibbÿe  
Familie F520
 
380 August d. 19: Hans Raun fordum Kirkeværge her ibid. Indsatt i den ... begravelse under Alteret eftter at han tilforn var bisadt i Herrits Kirken, eftter som han døde i Karlebÿe.  Ravn, Hans Hansen (I0329)
 
381 Baptizati 1671: D: 24 Sept. Erich Rafns Søn v.n. Jes Raffn, Jes Erichsen (I1066)
 
382 Batizati 1689: 6 jan. Jørgen Rafn i Nørby en søn ved navn Erich. Raffn, Erich Jørgensen (I1270)
 
383 Begravede 1710: Eleonora Christina Raun D. 5 maj Rafn, Eleonora Kirstine (I712)
 
384 Begravelse: Under korgulvet fundet rester af begravelse fra begyndelsen af 1700-tallet: Peter Klein og hustru til Høstemark.  Ravn, Catharina (I671)
 
385 Begravelse: Under korgulvet fundet rester af begravelse fra begyndelsen af 1700-tallet: Peter Klein og hustru til Høstemark.  Klein, Peter (I672)
 
386 Begravet Barabra Raufns aff Mekkbye[Melbye]gammel 31 Aar 8 uger(?) Raben, Barbara Jørgensdatter (I108)
 
387 Begravet i Koret i Trinitatis Kirke den 10 sept 1688. Han købte gravsted i 1676 af Kapt. Schiøning. Begge hans hustruer er begravet sammested.  Leth, Præst og Kgl. Konfessionarius Hans Sørensen (I1938)
 
388 Personlig information - Detaljer udeladt Top, Gunder Bendtsdatter (I2543)
 
389 Benævnelsen amtskriver ændres omkring 1680 til amtsforvalter. Ravn, Amtsforvalter Hans Jensen (I0260)
 
390 Bertel Hansen degns Søn i Øsbÿe Hans. Simoon Bertelsen holt Hammen. Giertrud Sr. Jensis forde hammen. Hans Pedersen Halk og Annieke Jürgens var fadre Gerdes, Hans Bertelsen (I1515)
 
391 Bertell Hansen degns Datter Kirstine. Anna Harboe forde hende Giertrud Sr. Jensis holt hinde. Jørgen Pedersen i Halk og Mette Pedersdatter af Killad(?) var Fadre. Gerdes, Kirstine Bertelsdatter (I1514)
 
392 Bertram Raffns barn v.n. Johanne Raffn, Johanne Bertramsdatter (I1560)
 
393 Bevilling til vielse i huset 1672
Feb.3. - Claus Sohn og Catharine Poulsdatter u. Tr. L.,S.R. 32. 
Familie F11
 
394 Biografiske oplysninger
http://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Hartwich 
Hartwich, Emil Ferdinand (I318)
 
395 Birgitta Enewaldi filia ... laur D 12 Jan = gebohren D 17 jan gedoft.  Enewaldi, Birgitta (I2052)
 
396 Birthe Ammonsdatter. Enke med forsørgelse paa A.... lille. Alder 95. Hansdatter, Birthe (I2369)
 
397 Birthe. Samme dag [16 nov.] blev døbte Huusmand i Torstrup Hans Nielsens og Hustru Dorte Hansdatter deres Datter kaldet [ ] b.b. Jomfru Ida Amalia Heerfordt i Prestegaarden. Testes Anders Pedersen. Jens Jensen. Peder Nielsen. Gregorius Jensen, alle Gaardmand i Torstrup Hansdatter, Birthe (I2369)
 
398 Bjerndrupgård beboes i 1698 af Melchior Dietrich von Zepelin (1649 - 1704).  Raven, Kaptajn Jens (I0038)
 
399 Blef den Sl forvalter Povel Raben indsadt udi Zacrestieet (?), eftter hand hafde Lefvet Herudi Verden i hans alders ----- 55 Aar 5 Menses Raben, Poul Bastian (I1630)
 
400 Blef Provsten Hr. Peder Tops Sønvar Som tilforn var
Hiemmedøbt og kaldet Tÿge Friderich :/ Herren of
fereret ved den helige Daab. Testes. Raadmand Key
Klinge og Assessor Kloumand paa ... brøgger
huus fra Kiøbenhafn dend første udi Raadmand Tÿge
Christensens Sted af Haderslev, dend anden udi Welb. Hr.
Secretair Peter Friderich Klinge Sted nach Søfren Hr.
Fresen af Nibberüd og ... Lars Rhode Ridefoget ved
Hirsholm. Madame Köpnemans fra kiøbenhafn ...
det ... Professor Sevel kiærste gelejd-  
Top, Tÿcho Pedersen (I2504)
 

      «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37» Nste»